مشخصات واحد

بیمارستان   -   کد: 23

کد سوئیفت:
آدرس: ایران - تهران - تهران - خ جمهوري - نرسيده به چهار راه استانبول - كوچه شيرواني - و خ فردوسي ادارات مركزي بانك ملي ايران
نوع واحد: بیمارستان
پیش شماره: 021
کد پستی: 1135933763
آدرس ايميل: personal0023@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: ----

 امکانات واحد 
فهرست تلفن های واحد 
رئيس دفتر رياست بيمارستان:  61423111-12
دفتر معاونت:  61423115
معاونت پزشکی:  61423110-22
معاونت اداري:  61423810
معاونت مالي:  61423811
كارشناس تجهيزات پزشكي:  61423073
روابط عمومي:  61423814
حراست:  61423758
بازرس مقيم:  61423129
دبيرخانه/ريئس:  61423150
دبيرخانه/كميسيون پزشكي داخلي:  61423151
حسابداري/ريئس:  61423131
حسابداري/معاون:  61423132
حسابداري/پرسنل:  61423162-33-34
حسابداري/بايگاني:  61423136
امور قرار دادها:  61423244-46
درمانگاه كودكان/پزشك:  61423163
درمانگاه كودكان/منشي:  61423161
دبيرخانه/پرسنل :  3152-5
درمانگاه کودکان/واکسیناسیون:  61423164
مراقبين طبقه اول:  3156
درمانگاه داخلي/پزشك:  61423166-9
درمانگاه داخلي عفوني/منشي:  61423165-70
فتوكپي:  61423247
درمانگاه چشم/پزشك:  61423182-74-75
پزشك آنكولوژي:  61423775
بايگاني دبيرخانه:  61423149-61423299
درمانگاه چشم/منشي:  61423171-72
اپتومتري:  61423222-4
درمانگاه اعصاب/پزشك:  61423104-9
درمانگاه اعصاب/منشي:  61423205
درمانگاه گوش و حلق و بيني/پزشك:  61423195-6
درمانگاه گوش و حلق و بيني/منشي:  61423194
اديومتري:  61423197
درمانگاه پوست/پزشك:  61423192-93
درمانگاه پوست/منشي:  61423191
درمانگاه پوست/اتاق عمل:  61423257
درمانگاه اورولوژي/پزشك:  61423183-7
پزشك غدد:  61423774-7
درمانگاه اورولوژي/منشي:  61423184
مدارك پزشكي/رئيس:  61423177
مدارك پزشكي/معاون:  61423178
مدارك پزشكي/پرسنل:  61423176-79-81
منشي اتاق عمل:  61423235-36
بيهوشي/ اتاق عمل:  61423248
اتاق عمل/ عصر و شب:  61423239
آنژيوگرافي/ رئيس:  61423200
منشي آنژيوگرافي:  61423210-18
پست كت:  61423225
پزشك آنژيو گرافي:  61423670
انبار آنژيوگرافي:  61423259
ICU open heart/رئيس:  61423227
منشي ICU open heart:  61423226
پزشك ICU open heart:  61423723
بخش جراحي 1:  61423330-31
بخش جراحي 2:  61423340-41
پزشك بيهوشي:  61423343
طرح چكاپ:  61423315/61423282
بهداشت حرفه اي:  61423808
دفتر بهبود كيفيت:  61423313
واحد home care:  61423314
بخش كودكان:  61423560-61
كشيك كودكان:  61423562
جراحي زنان:  61423430-31
كشيك زنان:  61423421
بخش نوزادان:  61423450-4
نوروفيدبك-مشاوره:  61423455
اتاق زايمان:  61423440-1
آبدار خانه چهارم:  61423434
بخش داخلي 2:  61423540-41
تلفن گويا:  66739525-8
بخش داخلي 3:  61423530-31
بخش ICU:  61423535/3232-4
آبدارخانه پنجم:  61423534
سي سي يو:  61423648-49-50-51
هولتر:  61423654
بخش قلب:  61423640-41
كشيك قلب:  61423652
بخش داخلي 1:  61423630-31
بخش جراحي 3:  61423301
جراحي چشم:  61423432
دايره رايانه/ريئس:  61423230
دايره رايانه/پرسنل:  61423708-9
دايره رايانه/پرسنل:  61423718-19
دايره رايانه/پرسنل:  61423718-15
سوپروايزر شب:  61423820-1
معاون پرستاري:  61423717
بهداشت محيط:  61423437
تريا:  61423720-21
تريا پزشكان:  61423722
دفتر آموزش:  61423710-12
كاخداري:  61423730-3
كتابخانه:  61423705-6
اطلاعات:  614230-70-80-90
پزيرش/رئيس:  61423255
پذيرش/معاون:  61423252
پذيرش/پرسنل:  61423253-4
سوپروايزر درمانگاهها/رئيس:  61423120
رئيس منشي ها:  3119
منشي سوپروايزر:  61423118
درمانگاه فوق تخصصي/منشي:  61423778-9
نوار قلب:  61423771
پزشك روماتولوژي:  61423773-7
درمانگاه فوق تخصصي/مشاوره:  61423772
درمانگاه گوارش/پزشك:  61423147-8
درمانگاه گوارش/منشي:  61423145
آندوسكپي:  61423146-61423258
ضربت:  61423190
درمانگاه زنان/پزشك:  61423202-3
درمانگاه زنان/منشي:  61423201
اكو تست ورزش:  61423206-7
درمانگاه ارتوپدي/پزشك:  61423214-16
درمانگاه ارتوپدي/منشي:  61423212
درمانگاه ارتوپدي/منشي جراحي:  61423211
درمانگاه ارتوپدي/اتاق پانسمان:  61423217
گچ گيري:  61423213
دياليز:  61423220-1
مخابرات:  3000-3-9
ترخيص/معاون:  61423137
تزریقات آقایان:  61423807
تزريقات خانمها:  61423806
كلينيك زخم:  61423302
مراقبين همكف:  61423157
رئيس اورژانس:  61423069
منشي/اورژانس:  61423063-61423267
اورژانس/ايستگاه پرستاري:  61423060-2
اورژانس/پزشك مقيم:  61423065-7
ترياژ 1/2:  61423068-61423267
مراقبين اورژانس:  61423064
مراقبين/رئيس:  61423332
مراقبين/كارت زني:  61423333
مراقبين/ درب ورودي فردوسي:  61423764
مراقبين / درب شيرواني:  61423765
دندانپزشکی/رئيس:  61423805
دندانپزشكي/منشي:  61423800-04
دندانپزشكي/پزشك شب:  61423805
نقليه:  3293-4
داروخانه/رئيس:  61423724
داروخانه/ گيشه سرپايي:  61423725-26
داروخانه/گيشه بخش:  61423729
داروخانه / شب:  61423725-6
داروخانه/ انبار:  61423727-8
داروخانه/صندوق:  61423753
ترخيص/ رئيس:  61423245
ترخيص/ پرسنل:  61423268/3296-7/3719
مهد كودك/ رئيس:  61423283
مهد كودك/معاون:  61423284
مهدكودك/ پرسنل:  61423285-61423289
آسانسور مديريت:  61423740-41
آسانسور بيمار بر:  61423815-16
آسانسور پرسنل:  61423748
دانشكده پرستاري/ رئيس:  61423757
دانشكده پرستاري/منشي:  61423660
دانشكده پرستاري/ معاونين:  61423678-73-74
دانشكده پرستاري/ پرسنل:  61423559-61423677-61423539
پرسنل/راديولوژي:  61423048
دانشكده پرستاري/كتابخانه:  61423675
راديولوژي/ رئيس:  61423601-3056
راديولوژي/ منشي:  61423054-5
راديولوژي/ پرسنل:  61423048
راديولوژي/ اتاق پزشك:  61423057
كد عصر و شب راديولوژي:  12
تراكم استخوان:  61423059
سونوگرافي:  61423008-9
MRI/ ام آر آي:  61423032-4
پرسنل MRI / شب:  61423031
درمانگاه ريه/منشي:  61423123
پزشك ريه:  61423124
اسپيرومتري:  61423127
درمانگاه ریه -اسپیرومتری:  61423127
درمانگاه ریه-برنکوسکپی:  61423128
پزشك EMG:  61423125
نوار مغزي:  61423126
پاتولوژي/منشي:  61423042
پاتولوژي/پرسنل:  61423044
پاتولوژي/ پزشك:  61423043
كارپردازي/ رئيس:  61423071
معاون و پرسنل كارپردازي:  61423072-7
آزمايشگاه/ رئيس:  61423020
آزمايشگاه/ معاون:  61423019
آزمايشگاه/ منشي:  61423021-3260
آزمايشگاه/كد عصر و شب:  11
تجهيزات پزشكي/ رئيس:  61423095
كاركنان/تجهيزات پزشكي:  61423097-6044
دايره اثاثيه/ رئيس:  61423091
انبار تجهيزات:  61423040
انبار ملزومات:  61423079
انبار تغذيه:  61423085
انبار تاسيسات:  61423041
فيزيوتراپي/ منشي:  61423037
فيزيوتراپي/ رئيس:  61423036
لاندري:  61423265-6
تاسيسات/ رئيس:  61426043
تاسيسات:  61423010-6
دفتر مهندسي تاسيسات:  61423817-3559-3559
سي اس ار:  61423045-6
تغذيه/ رئيس:  61423081
كارشناس تغذيه:  61423762/3082-3
تداركات:  61423087
تغذيه/ پرسنل:  61423088
مشاوره تغذيه:  61423084
درمانگاه تجريش:  22717038
درمانگاه تهراتپارس:  77882038
درمانگاه اميرآباد:  66438661-65
درمانگاه سيدخندان:  228613910/22869865
فاكس/ بيمارستان:  66735210
خياط خانه:  61423098
امحاء:  61423013-3013
فاكس /مدارك پزشكي:  66733647
فاكس/كنفرانس:  61427312
فاكس/كارپردازي:  61423078
فاكس/كارپردازي:  61423078
فاكس /اثاثيه:  61423292
واحد شكايات:  61423317-18
امحاء:  61423017-13


  پیام مدیر واحد   بیمارستان

بیمارستان بانک ملی بعنوان یک مرکز تخصصی و فوق تخصصی در سال 1353 راه اندازی شده است و ماموریت اصلی آن خدمت به درمان بیماران عزیز و گرامی بانک ملی می باشد. بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی بانک ملی شامل 250 تخت بستری و در 9 طبقه بناشده و دارای بخش های درمانی جراحی،داخلی،زنان،اطفال و ... و تعداد17 درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی،آنژیوگرافی وهمچنین واحد های مختلف پاراکلینیک شامل داروخانه،آزمایشگاه،تصویربرداری )شامل سی تی آنژیو گرافی پیشرفته ، ام آر آی ، سی تی اسکن، سونوگرافی، ماموگرافی، OPG، رادیولوژی (می باشد. این بیمارستان با استفاده از تجهیزات مدرن و پیشرفته و به کارگیری پرسنل بسیار توانمند و زیر ساخت نوین در حال خدمت رساني به بيماران و مراجعين بصورت بستري و سرپايي است. از برنامه هاي آتي بيمارستان حفظ و ارتقاء رضايت كاركنان بانك، انجام اقدامات موثر و تشكيل اتاق فكر براي ايجاد اولين بيمارستان ديجيتال ، ايجاد سامانه پايش سلامت ويژه كاركنان در راستاي پيشگيري، انجام آموزش‌هاي لازم در چارچوب طب پيشگيري براي كليه كاركنان ، گسترش خدمات و سرويس‌هاي سلامت الكترونيك براي كارمندان بانك مانند : تله مديسين، گجت‌هاي سلامت IOT و ... ايجاد سيستم مانيتورينگ به منظور امنيت اطلاعات پزشكي كاركنان، ايجاد سيستم CRM، فراهم نمودن شرايطي براي انجام اعمال زيبايي و ... مي‌باشد كه ارائه اين خدمات در رضايت بيشتر بيماران موثر بوده و با اين اقدامات زمينه افزايش كمي و كيفي خدمات و رفاه عمومي براي جمعيت تحت پوشش فراهم خواهد آمد.¬   جناب آقاي دکتر حمید جمالی طرئی

دریافت رزومه مدیر   معرفی واحد   بیمارستان  مشاهده >>


  تصاویر و فیلم های  بیمارستان

معرفی بخش آنژیوگرافی

  ارسال انتقاد، پیشنهاد و شکایت به   بیمارستان
  نام و نام خانوادگی فرستنده :
  شماره تماس :
نوع مطلب:
  موضوع:
متن ارسالی:
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی
   

درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           ساعات کار واحد

    شنبه    20:00 - 7:00
    يکشنبه    20:00 - 7:00
    دوشنبه    20:00 - 7:00
    سه شنبه    20:00 - 7:00
    چهارشنبه    20:00 - 7:00
    پنجشنبه    تعطیـــــل
    جمعه    تعطیـــــل
           بنرها