مشخصات واحد
 

بیمارستان   -   کد: 23

کد سوئیفت:
آدرس: ایران - تهران - تهران - خ جمهوري - خ جمهوري.خ فردوسي
نوع واحد: بیمارستان
پیش شماره: 021
کد پستی: 1135933763
آدرس ايميل: personal0023@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 1000 نفر

 امکانات واحد 
فهرست تلفن های واحد 
مدیریت بیمارستان:  61423111-5
مدیریت -معاون پزشکی:  61423110-22
معاونت مالي - اداري:  61423810-13
روابط عمومي:  61423814
اتاق بازرسين:  61423129
مانيتورينگ:  61424000
سونوگرافي:  61423008-9
حراست:  61423758
دبيرخانه/ريئس:  61423150
دبيرخانه/پرسنل :  3152
دبيرخانه/معاون:  61423151-53
بايگاني دبيرخانه:  61423149-61423299
داروخانه/سرپايي:  3725
داروخانه/ريئس:  3724
حسابداري/ريئس:  61423131
معاون حسابداري:  61423123
پرسنل حسابداري:  61423133-7-9-40
بايگاني حسابداري:  61423136-38
امورقراردادها:  61423244-6
ريئس مدارك پزشكي:  61423177
معاون مدارك پزشكي:  61423178
كارمندان مدارك پزشكي:  61423176-79-81
معاون مدارك پزشكي:  61423178
درمانگاه كودكان/منشي:  61423161
پزشك درمانگاه كودكان:  61423163-87
واكسيناسيون:  61423164
درمانگاه داخلي-عفوني/منشي:  61423170-65
پزشك درمانگاه داخلي عفوني:  61423169-66
فتوكپي:  61423247
درمانگاه چشم/منشي:  61423171-2
درمانگاه چشم/پزشك:  61423174-5
اپتومتري:  61423222-4
منشي درمانگاه اعصاب:  61423205
پزشك درمانگاه اعصاب:  61423104-9
درمانگاه گوش و حلق و بینی-ادیومتری:  61423197
درمانگاه گوش و حلق و بيني/منشي:  61423194
درمانگاه گوش و حلق و بيني/پزشك:  61423195-6
اديومتري:  61423197
درمانگاه کودکان واکسیناسیون:  61423164
درمانگاه پوست/منشي:  61423191
درمانگاه پوست/پزشك:  61423192-3
درمانگاه اورولوژي/منشي:  61423184
درمانگاه اورولوژي/پزشك:  61423183-5-6-7
مراقبين طبقه اول:  61423156
دفتر پرستاري/سرپرستار:  61423700-3
معاون پرستاري:  61423717
سوپروايزر شب:  61423820-1
تريا:  61423720-21
تريا پزشكان:  61423722
دفتر آموزش:  61423710-12
درمانگاه ریه -اسپیرومتری:  61423127
درمانگاه ریه-برنکوسکپی:  61423128
دندانپزشکی مرکز:  61423742
كاخداري:  61423730-3
اتاق آسانسور:  61426666
تزریقات آقایان:  61423225
كتابخانه:  61423705-6
دايره رايانه/ريئس:  61423230
دايره رايانه/پرسنل:  61423708-9
دايره رايانه/پرسنل:  61423715-6
دايره رايانه/پرسنل:  61423718-19
بخش قلب:  61423640-41
هولتر:  61423654
كشيك قلب:  61423652
بخش داخلي 1:  61423630-31
بخش جراحي 3:  61423301
جراحي چشم:  61423432
سي سي يو:  61423648-49-50-51
بخش داخلي 2:  61423540-41
بخش داخلي 3:  61423530-31
بخش ICU:  61423535/3232-4
آبدارخانه پنجم:  61423534
بخش كودكان:  61423560-61
جراحي زنان:  61423430-31
كشيك زنان:  61423421
بخش نوزادان:  61423450-4
نوروفيدبك-مشاوره:  61423455
اتاق زايمان:  61423440-1
آبدار خانه چهارم:  61423434
كشيك كودكان:  61423562
بخش جراحي 1:  61423330-31
بخش جراحي 2:  61423340-41
جراح كشيك:  61423328
پزشك بيهوشي:  61423343
طرح چكاپ:  61423315/61423282
بهداشت :  61423759
دفتر بهبود كيفيت:  61423313-14
آبدارخانه سوم:  61423334
بهداشت محيط:  61423437
بهداشت حرفه اي:  61423808
منشي اتاق عمل:  61423235-36
بيهوشي:  61423248
عصر و شب:  61423239
سوپروايزر درمانگاهها/سوپروايزر:  61423120
کشیک کودکان :  61423562
ريئس منشي ها:  61423119
منشي سوپروايزر:  61423118
اطلاعات:  614230-70-80-90
پذيرش:  61423252-5
ضربت:  61423190
منشي درمانگاه گوارش:  61423145
پزشك درمانگاه گوارش:  61423147-8
آندوسكپي:  61423146/61423258
درمانگاه زنان/منشي:  61423201
درمانگاه زنان/پزشك:  61423202/3203
اكو تست ورزش:  61423206-7
منشي جراحي:  61423211
پزشك جراحي :  61423216
پرستار جراحي:  61423217
منشي ارتوپدي:  61423212
پزشك ارتوپدي:  61423214-15
گچ گيري:  61423213
دياليز:  61423220-1
پرستاري/اورژانس:  61423060-2
منشي/اورژانس:  61423063
پزشك/اورژانس:  61423065-7
ترياژ1/2:  61423068/61423267
ريئس اورژانس:  61423068
منشي/درمانگاه فوق تخصصي:  61423778-9
نوار قلب:  61423771
مشاوره عمل:  61423772
پزشك قلب:  61423773-5
پزشك روماتولوژي:  61423773-7
پزشك آنكولوژي:  61423775
پزشك غدد:  61423774-7
پزشك ژنتيك:  61423773
كلينيك درد:  61423775-6
مخابرات:  3000-3-9
مراقبين همكف:  61423157
كارت زني:  61423333
ريئس مراقبين:  61423332
مراقبين اورژانس:  61423064
كلينيك زخم:  61423302
تزريقات آقايان:  61423807
تزريقات خانمها:  61423806
دندانپزشكي/منشي:  61423800-04
رئيس دندانپزشكي:  61423805-6
پزشك شب:  61423805
نقليه:  3293-4
كافي شاپ:  61423159
رئيس داروخانه:  61423724
گيشه سرپايي:  61423725
گيشه بخش:  61423729
داروخانه شب:  61423725-6
انبار:  61423727-8
صندوق داروخانه:  61423753
واحد ترخيص حياط/رئيس:  61423245
ترخيص/معاون:  61423137
ترخيص پرسنل:  61423268/3296-7
مهد كودك:  61423283-9
اتاق آسانسور:  61426666/61423713
آسانسور بيمار:  61423815-6
آسانسور پرسنل:  61423748
آسانسور استريل:  61423734-5
آسانسور مديريت:  61423740-1
آسانسور تغذيه:  61423738-9
امحاء:  61423013-3013
دانشكده پرستاري/منشي:  61423660
رئيس دانشكده:  61423757
معاونين دانشكده پرستاري:  61423678-73-74
پرسنل دانشكده پرستاري:  353961423677-3559
كتابخانه دانشكده پرستاري:  61423675
آنژيو گرافي/رئيس:  61423200
پست كت:  61423225
منشي آنژيوگرافي:  61423210-18
پزشك آنژيو گرافي:  61423670
انبار آنژيوگرافي:  61423259
ICU open heart/رئيس:  61423227
منشي ICU open heart:  61423226
پزشك ICU open heart:  61423723
مراقبين درب شيرواني:  61423765
مراقبين درب ورودي:  61423764
راديولوژي/رئيس:  61423601/3056
راديولوژي/اتاق پزشك:  61423057
پرسنل/راديولوژي:  61423048
منشي/راديولوژي:  61423054-5
منشي/راديولوژي:  61423054-5
تراكم استخوان:  61423059
سونوگرافي:  61423008-9
پرسنل MRI:  61423031
كد عصر و شب MRI:  12
MRI:  61423032-4
درمانگاه ريه/منشي:  61423123
پزشك ريه:  61423124
اسپيرومتري:  61423127
برنسكوپي:  61423128
پزشك EMG:  61423125
نوار مغزي:  61423126
پرسنل /پاتولوژي:  61423044
منشي/ پاتولوژي:  61423042
منشي/ پاتولوژي:  61423042
پزشك/پاتولوژي:  61423043
رئيس/ فيزيوتراپي:  61423036
منشي/فيزيوتراپي:  61423037
ميكروب شناسي:  61423026
ميكروب شناسي:  61423026
هورمون:  61423028
بيوشيمي:  61423018
هماتولوژي:  61423089
بانك خون:  61423025
كد عصر و شب /آزمايشگاه:  11
رئيس/آزمايشگاه:  61423020
معاون/آزمايشگاه:  61423019
منشي/آزمايشگاه:  61423021-3260
رئيس /تغذيه:  61423081
كارشناس تغذيه:  61423762/3082-3
تداركات:  61423087
پرسنل/تغذيه:  61423088
مشاوره تغذيه:  61423084
دفتر مهندسي تاسيسات:  61423817-3559
تاسيسات:  61423010-11
اتاق برق:  61423014
رئيس/تاسيسات:  61426043
دايره اثاثيه:  61423091-4
انبار تجهيزات:  61423040
انبار ملزومات:  61423079
انبار تغذيه:  61423085
انبار تاسيسات:  61423041
لاندري:  61423265-6
دندانپزشکی:  60992348
خياط خانه:  61423098
سي اس ار:  61423045-6
سالن مشايعت:  61423749
كارپردازي:  61423071-8
تعمير تجهيزات/رئيس:  61423095
كاركنان/تجهيزات پزشكي:  61423097-6044
درمانگاه اميرآباد:  66438661-65
درمانگاه تجريش:  22717038
درمانگاه تهراتپارس:  77882038
درمانگاه سيدخندان:  228613910/22869865
تلفن گويا:  66739525-8
رزرو نوبت:  66752545-54
فاكس/كارپردازي:  61423078
فاكس/كارپردازي:  61423078
فاكس /اثاثيه:  61423292
فاكس/دبير خانه:  66735210
فاكس /مدارك پزشكي:  66733647
فاكس/كنفرانس:  61427312


  پیام مدیر واحد   بیمارستان

بیمارستان بانک ملی ایران به عنوان یک مركز درمانی فوق تخصصی بزرگ در كشور با 250 تخت بستری، 15بخش درمانی، 12 درمانگاه عمومی و تخصصی و واحدهای پیشرفته آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و دندانپزشكی درحال خدمت رسانی به بیماران و مراجعان است. هم ا كنون این مجموعه در ساختمانی با 9 طبقه و بهرهمندی از تجهیزات مدرن پزشكی و كاركنان توانمند با هدف ارائه بهترین خدمات درمانی، روزانه به بیش از 1500 بیمار و افراد تحت پوشش به صورت بستری و سرپائی خدمات كلینیکی و پارا كلینیکی ارائه میدهد. زیرساختها و بسترهای نوین و مناسب در بخشهای رادیولوژی )ماموگرافی، MRI، سی تی اسکن، سونوگرافی( آزمایشگاه، مراقبتهای ویژه، كلینیک فوق تخصصی )قلب و عروق، روماتولوژی، غدد، بیهوشی، خون و سرطان شناسی، ژنتیک، غربالگری پستان و نوار قلب، دندانپزشكی، (آنژیوگرافی و دانشكده پرستاری با تأمین و صرف هزینه بیش از 150 میلیارد ریال به جهت رفاه و دسترسی به امكانات و تجهیزات مدرن پزشكی احداث شد ارائه این خدمات مطلوب و مؤثر كه قطعا در رضایت بیشتر بیماران مؤثر خواهد بود و با این اقدامات زمینه افزایش كیفیت، رضایتمندی و رفاه عمومی برای جمعیت تحت پوشش فراهم خواهد شد   جناب آقاي سخندان

دریافت رزومه مدیر   معرفی واحد   بیمارستان  مشاهده >>


  تصاویر و فیلم های  بیمارستان

  ارسال انتقاد، پیشنهاد و شکایت به   بیمارستان
  نام و نام خانوادگی فرستنده :
  شماره تماس :
نوع مطلب:
  موضوع:
متن ارسالی:
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی
   

درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           ساعات کار واحد

    شنبه    20:00 - 7:00
    يکشنبه    20:00 - 7:00
    دوشنبه    20:00 - 7:00
    سه شنبه    20:00 - 7:00
    چهارشنبه    20:00 - 7:00
    پنجشنبه    تعطیـــــل
    جمعه    تعطیـــــل
           بنرها