واحدهای بانک ملی ایران

  کد واحد  
کد سوئیفت نوع واحد
نام واحد اداره امور
کشور وضعیت واحد
استان کد پستی  
شهر تلفن
درجه آدرس
  امکانات 
 


    
 

    <<صفحه بعد     ...  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21 ...      صفحه قبل>>   مشاهده نتایج بر روی نقشه  
تعداد واحدها:  3308   مورد دریافت در فرمت اکسل  
کد نامکشوراستانشهر
8886 خیابان سعدی گناباد ایران خراسان رضوی گناباد
8999 خیابان نواب صفوی طبس(انجام اموربانکی در شعبه امام خمینی طبس) ایران خراسان جنوبی طبس
9033 بلوار شهید رجایی بیرجند(ازتاریخ 1399/2/18 در شعبه میدان آزادی بیرجند (کد9018) ادغام گردید.نامه 99/0017/03/99042/د ) ایران خراسان جنوبی بیرجند
9209 غدیرگرگان(ازتاریخ 1399/5/30 همه کارهای بانکی این واحد در باجه « میدان پانزده خرداد گرگان »کد 9214انجام می پذیرد.) ایران گلستان گرگان
9222 میدان بارگرگان (از تاریخ 99/06/13 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه خیابان شهید رجایی گرگان کد 9216 انجام می پذیرد) ایران گلستان گرگان
9286 میدان شهداعلی ابادکتول (ازتاریخ 1399/06/06 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه «علی آباد کتول»کد 9281انجام می پذیرد.) ایران گلستان علی آباد
9332 مختومقلی کلاله(از تاریخ 99/05/06 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه کلاله کد 9331 انجام می پذیرد) ایران گلستان کلاله
9425 میدان باربابل (ادغام با شعبه میدان کشوری بابل) ایران مازندران بابل
9430 خیابان شهیدسرگردقاسمی بابل(ازتاریخ1399/2/18 اموربانکی این واحد در شعبه خیابان گنج افروزبابل (کد9415) انجام می شود.شماره نامه:990 ایران مازندران بابل
9579 میدان هزارسنگرامل (ازتاریخ 1399/2/4 باشعبه خیابان مطهری آمل(کد9578) ادغام گردید شماره نامه: 98/0017/1/98381/د) ایران مازندران آمل
9584 شهرداری آمل(از تاریخ 99/04/26 همه کارهای بانکی این واحد در شعبه میدان هفده شهریور آمل کد 9583 انجام می پذیرد) ایران مازندران آمل
9611 اموزش و پرورش ساری (ازتاریخ1399/2/11 در شعبه خیابان فردوسی ساری (کد9613) ادغام گردید.) ایران مازندران ساری
9615 راه اهن ساری (از تاریخ 1399/6/27 همه کارهای بانکی این واحد درشعبه "ساری"کد9601 انجام می پذیرد.) ایران مازندران ساری
9627 بلوارامیرمازندرانی ساری(ازتاریخ1399/2/25 تمامی امور این واحد درشعبه خیابان مدرس ساری کد 9614 انجام می پذیرد.) نامه 98379 تارخ139 ایران مازندران ساری
9628 شهرداری ساری (ادغام با شعبه خیابان فرهنگ ساری) ایران مازندران ساری
9738 غدیربهشهر ایران مازندران بهشهر
9772 اداره بندروکشتیرانی نوشهر(ازتاریخ 1399/3/1 تمامی امور این واحد درشعبه نوشهر (کد9771) انجام می پذیرد. نامه 99050 تاریخ 1399/2/24 ایران مازندران نوشهر
9858 چالکرود رامسر(ادغام در شعبه شیرود تنکابن کد9854 از تاریخ 1397/6/7) ایران مازندران رامسر
1700060 مرکزی ایران تهران تهران
1700061 منوچهری ایران تهران تهران

<<صفحه بعد     ...  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21 ...      صفحه قبل>>  درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           بنرها